מכרז פומבי מס 30/2016 (אחזקת מתקני תאורת רחובות)

  
 

מכרז מס' 30/2016 אחזקת מתקני תאורת רחובות, מבנה המועצה ומוסדות ציבור וחינוך.

המועצה המקומית כסיפה מודיעה על קבלת הצעות מקבלנים לביצוע אחזקת מתקני תאורת רחובות, מבנה המועצה ומוסדות ציבור.

על מגיש ההצעה לצרף ערבות כנדרש בתנאי המכרז, את ההצעה יש למסור ביד במועצה המקומית כסיפה לא יאוחר מתאריך 26/02/2017 בשעה 12:00 בהתאם לתנאי המכרז, פתיחה בשעה 12:30.

בתאריך 15/02/2017 בשעה 10:00 יתקיים סיור קבלנים להכרת שטח העבודה.

מקום המפגש במשרדי המועצה בכסיפה.

עלות רכישת חומר המכרז 500 ₪ שלא יוחזרו.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.


סאלם אבו רביעה
ראש המועצה