• 08-6591320
  • handasa@ksifa.net

מהנדס המועצה: אינג' מוחמד אבו רביעה
טלפון: 08-6591320
פקס: 089972731
מייל: handasa_ksfa@iula.org.il

מהנדס המועצה המקומית הוא הסמכות המקצועית בכל הנוגע לתכנון היישוב, הבנייה הציבורית על כל מרכיביה. מתפקידו של המהנדס להמליץ למועצה על ביצוע של עבודות לטווח קצר וארוך, בכל הנוגע לתכנון ולבנייה בתחום היישוב כולו.

תחום הפעילות
اיעוץ כללי בענייני תכנון, בנייה ופיתוח. ייזום הבניה הציבורית לפי החלטות המועצה, ליווי, תכנון וביצוע, פיקוח על בצוע עבודות הבנייה הציבוריות בישוב ועל התשתיות למיניהם.
פיקוח ואכיפה לבניה הפרטית
מתבצע ע"י ועדת התכנון המרחבית "נגב מזרחי" שמקום מושבה בבאר-שבע.

תכנון נופי של היישוב ושיפור פני היישוב
משרד המהנדס אמון על פיתוחו הפיסי של היישוב ועל שמירת ותחזוקת הקיים. מטרתנו הינה לאפשר לתושבים סביבת מגורים באיכות חיים טובה. אנו עסוקים בהקמת בתי ספר, גנים, מועדונים ותשתיות כגון: כבישים, מדרכות, ניקוז, תאורה ומעגלי תנועה. תשתיות המים והביוב כולל שיקום רשת המים מבוצע ע"י תאגיד המים והביוב "נווה מדבר" ובתיאום עם מהנדס המועצה.

נושאים נוספים באחריות המהנדס
רישוי עסקים, אחזקה וגינון, מחלקת שפ"ע (שיפור פני העיר). המהנדס בקשר מתמיד עם ועדת התכנון והבניה "נגב מזרחי" (למועצה אין ועדת תכנון ובניה, הישוב משויך לוועדה מרחבית "נגב מזרחי") הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום והמועצה הארצית לתכנון ובניה במשרד הפנים בירושלים. בקשר עם משרדי הממשלה הנוגעים בתכנון ותקצוב כמו: פנים, חינוך, שיכון, ספורט הפיס ועוד. המחלקה מקדמת פרוגראמות בינוי ופיתוח, תכניות אב לשטחים ציבוריים פתוחים, הרחבת תכנית המתאר והרחבת תחום השיפוט לשנת 2040 עם גבולות טבעיים (כביש 31 מצפון, שדה תעופה נבטים מדרום, כביש 80 ממזרח ואזור קדמת נגב ממערב).מפת היישוב : גושים
הצג מפה מוגדלת

קישורים חשובים:
רשות המים
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שמעונים

חוקי עזק: