• 08-6591308
  • gizbarut@ksifa.net

גזבר המועצה: עמרם לסרי

טלפון: 08-6591308

פקס: 089972731

 

גזבר המועצה הינו תפקיד סטטוטורי (המועצה מחויבת בו על פי חוק) ומהותו אחראיות על המנהל הכספי ברשות המקומית.

ראש הרשות, יחד עם הגזבר, אחראים בחתימה משותפת על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות. הגזברות בכלל והגזבר בפרט אחראים על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם הנכון של המשאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

 

בין תפקידיו של הגזבר:

  • ניהול ופיקוח על הערבויות
  • ניהול תיק הביטוחים במועצה
  • ליווי ופיקוח אחר תהליכי מכרזים
  • פיקוח על הכנת תקציב וסיוע בכל הכרוך בכך
  • סיוע לראש הרשות בהכנת תגובות לכל דו"חות הביקורת.
  • מייעץ בנוגע לגיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון
  • הדרכת והכוונת מנהלי המחלקות בקשר להבנת התקציב שבאחריותם
  • שותף לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות
  • אחראי ומפקח על יחידות מקצועיות נוספות כגון: רכש, ניהול חשבונות, חשבות שכר, שומה, גביה, תביעות המועצה, מחשוב ועוד .

 

דו"ח וועדת רכש