• 08-6591306
  • dover@ksifa.net

דובר המועצה: סאלם אלסרור

טלפון : 08-6591306

פקס: 08-9972731

 

הדובר אחראי לייצוג הרשות המקומית ולהסברת מדיניותה במקרים בהם נדרשת תגובתה ברמה העקרונית הן במישור המקומי מול התושבים והן במישור הארצי מול מוסדות וארגונים. הדובר מטפל בהזרמה של חומר ומידע שוטף לתקשורת ומטפל בצילום ותיעוד ארועים במועצה ובישוב.