• 08-691326
  • hinuch@ksifa.net

מנהל המחלקה: אחמד אלעמור
משרד: 08-691326
פקס: 089972731
דוא"ל:
Abumarwan530@gmail.com
Waled15@walla.com

החינוך הוא הגורם המרכזי בעיצובה של כל חברה, חשיבות החינוך ותרומתו לעתיד כסיפה ותושביה מציבים למועצה אתגר חשוב וראשון בסדרי העדיפויות היישובית ועל כן מקדישה לו המועצה משאבים רבים.
מערכת החינוך היישובית כוללת:
7 בתי ספר יסודיים
2 תיכונים מקיפים
1 בי"ס לחינוך מיוחד
19 גני טרום חובה
22 גני חובה
3 גני חינוך מיוחד

קובץ - רשימת בתי הספר בכסייפה

קובץ - רשימת גננות בכסייפה


תחת חינוך נמצא גם:
השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח)

מנהל: בועז כפרי
משרד: 08-6591329
נייד: 050-5516943