• 08-6591330
  • mevakir@ksifa.net

 מבקר הרשות: עו"ד מוניר אבו רביעה
משרד: 08-6591330
דוא"ל: munir2@walla.com

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכח הדין ונועדה להבטיח שהרשות המקומית פועלת על פי הכללים שנקבעו על פי הדין:
• לבדוק את פעילות הרשות המקומית וכללי מנהל תקין וטיהור המידות ועמידתם בהתאם לחוקים ולתקנות
• בדיקת פעילות הרשות בהתאם לחוק התכנון והבניה
• בדיקת מערכת הנהלת החשבונות של המועצה
• פיקוח ומעקב בנוגע לשמירת נכסי הרשות
על זאת, במטרה לייעל את העבודה ברשות לפי כללי מנהל תקין וחיסכון בהוצאות לטובת הרשות .