• 08-6591318
  • omar@ksifa.net

מזכיר המועצה: עומר אבו-עג'אג'
משרד: 08-6591318
נייד: 050-2626981
דוא"ל: omar.a.ajaj@gmail.com

מזכירות: דריה שסטופל
משרד: 08-6591317
פקס: 08-9972731
דוא"ל: daria1922@gmail.com

מזכיר המועצה הינו תפקיד סטטוטורי והמועצה מחויבת בו על פי חוק.
המזכיר אחראי להקמה, ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים והנהלים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים

הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה:
- ניהול מערך השירותים השונים שמפעילה המועצה בהתאם למדיניות ראש הרשות.
- פיקוח על תחום משאבי האנוש של המועצה, רווחת העובדים וקידומם.
- מעקב אחר ביצוע החלטות ראש המועצה, המליאה והוועדות השונות
- ליווי ארגוני של ישיבות המועצה וועדות המועצה.