• 08-6951313
  • gvia@ksifa.net

 מנהל המחלקה: אחמד אבו עגאג
טלפון: 08-6951313
פקס: 08-9972731
דוא"ל: ahm60566@gmail.com

המחלקה אחראית לגביית כל סוגי התשלומים מתושביה, מבעלי העסקים בתחומי המועצה ומחייבים אחרים, בהתאם לחוקי העזר והחלטות המועצה. בין היתר המחלקה מטפלת בגביית חובות כמו מים, ארנונה, היטלים וכו'.
בעת התשלום יש להציג את אחד הפרטים הבאים:
• תעודת זהות.
• דף חשבון תקופתי שנשלח על ידי המועצה.
נא להגיע עם אחד מן השניים בשעות הקבלה.

קבלת קהל
ימים: א'-ה'
שעות: 08:00-16:00